Foto: O. Milošević

Sme­de­rev­ski gim­na­zi­jal­ci kroz svoj uče­nič­ki par­la­ment po­la­žu naj­va­žni­ji is­pit u ži­vo­tu – da bu­du lju­di. Su­de­ći po hu­ma­ni­tar­nim ak­ci­ja­ma ko­je spro­vo­de, nji­ho­va zre­lost i ple­me­ni­tost ne do­vo­di se u pi­ta­nje. Upor­ni su da ko­li­ko-to­li­ko po­mog­nu u le­če­nju biv­ših uče­ni­ka nji­ho­ve ško­le, Alek­san­dre Pet­ko­vić i Alek­san­dra Ri­sti­ća, obo­le­lih od naj­te­žih bo­le­sti. Pri­ku­plja­nje nov­ca Uče­nič­ki par­la­ment Gim­na­zi­je Sme­de­re­vo za­po­čeo je to­kom pro­šlog me­se­ca, a vr­šnja­ke su po­zva­li da se pri­klju­če i po­mog­nu.

U vre­me­ni­ma ka­da tr­ka za nov­cem po­sta­je je­di­na, po­treb­no je da se za­u­sta­vi­mo i sna­ge pre­u­sme­ri­mo na sta­zu ko­jom tr­če oni ko­ji se su­o­ča­va­ju sa zi­dom ko­ji mo­že­mo po­me­ri­ti sa­mo za­jed­no. Sna­ga ko­ju so­bom no­se mla­di lju­di, na­ža­lost, ni­je do­volj­na. Po­treb­no je da za­u­sta­vi­mo be­smi­sle­ne tr­ke i po­dr­ži­mo onu ko­ja je naj­ne­i­zve­sni­ja i naj­sud­bo­no­sni­ja. Odvo­ji­mo li ne­što svog vre­me­na i uklju­či­mo se u ak­ci­ju pri­ku­plja­nja po­mo­ći za le­če­nje dvo­je mla­dih lju­di, po­mo­ći će­mo da nji­ho­vo vre­me ne bu­de iz­gu­blje­no, sa­op­šti­li su ta­da.

Za njih, ka­ko ka­žu, okre­ta­nje gla­ve na dru­gu stra­nu ni­je op­ci­ja. Za­to su na­sta­vi­li hu­ma­nu mi­si­ju za po­moć Alek­san­dri i Alek­san­dru. Or­ga­ni­zo­va­li su niz sport­skih do­ga­đa­ja – od ula­zni­ca su pri­ku­pi­li ne­što vi­še od 26 hi­lja­da di­na­ra, ali su i skre­nu­li pa­žnju jav­no­sti na zna­čaj so­li­dar­no­sti i za­jed­ni­štva. Pri­dru­ži­li su im se i uče­ni­ci Eko­nom­sko-tr­go­vin­ske i Teh­nič­ke ško­le. Još po­čet­kom apri­la gim­na­zi­jal­ci su za­jed­no sa svo­jim pro­fe­so­ri­ma pri­re­di­li hu­ma­ni­tar­nu pri­red­bu „Po­e­zi­ja u no­te utka­na” za po­moć Alek­san­dru Ri­sti­ću. Bio je to pra­vi čas hu­ma­no­sti u sim­bo­lič­nom tra­ja­nju od 45 mi­nu­ta.

Sa­mo ne­ko­li­ko da­na ra­ni­je, za po­moć Alek­san­dri Pet­ko­vić, u sa­rad­nji sa uče­ni­ci­ma Teh­nič­ke ško­le, ko­ju po­ha­đa­ju njen brat i se­stra, or­ga­ni­zo­va­li su hu­ma­ni­tar­ni tur­nir u fut­sa­lu ko­me su se pri­klju­či­li i pro­fe­so­ri i ro­di­te­lji uče­ni­ka. Ovom sport­skom do­ga­đa­ju pret­ho­di­la su još tri tur­ni­ra – u od­boj­ci, ko­šar­ci i ka­ra­o­ka­ma, gde su đa­ci i pro­fe­so­ri za­jed­nič­kim sna­ga­ma pri­ku­pi­li go­to­vo 250 hi­lja­da di­na­ra za Alek­san­dri­no le­če­nje.

Alek­san­dru Ri­sti­ću je 2023. go­di­ne po­sta­vlje­na di­jag­no­za akut­ne le­u­ke­mi­je. To­kom tre­ćeg ci­klu­sa he­mi­o­te­ra­pi­je do­šlo je do kom­pli­ka­ci­ja i usta­no­vlje­no je da je bo­lest za­hva­ti­la cen­tral­ni ner­vni si­stem. Neo­p­hod­na je tran­splan­ta­ci­ja ma­tič­nih će­li­ja u Tur­skoj, a sa­mo za to po­treb­no je oko 21,6 mi­li­o­na di­na­ra. Alek­san­dar je pre ne­pu­nu go­di­nu za­vr­šio gim­na­zi­ju, gde je po­ha­đao IT smer za na­da­re­ne đa­ke.

Alek­san­dra Pet­ko­vić, ta­ko­đe do­ne­dav­no gim­na­zi­jal­ka, ima 19 go­di­na i bo­lu­je od oste­o­sar­ko­ma ili­jač­ne ko­sti. I njoj je to­kom he­mi­o­te­ra­pi­ja do­šlo do kom­pli­ka­ci­ja pa se oče­ku­je od­lu­ka kon­zi­li­ju­ma za da­lje le­če­nje. Ta­da će bi­ti po­zna­to ko­li­ko nov­ca ne­do­sta­je za nje­nu bor­bu ko­ja joj pred­sto­ji.

(Politika)

Pretplata
Obaveštenje
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare